ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ มากมายทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ตระหนักดีว่าโครงการในพระราชดำริต่างๆ มีคุณค่าต่อการศึกษาและมีความหมายต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก จึงได้จัดสร้างหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้หลักการทรงงานในโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2557 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ได้ทำการผลิตบัณฑิต โดยได้นำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตและการรับใช้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในฐานะ “รากแก้วของแผ่นดิน” หอปรัชญารัชกาลที่ 9 แห่งนี้ จัดสร้างในลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Live Museum) ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการถาวรและห้องนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ชื่อไฟล์ จำนวน ดาวน์โหลด
1 2020-07-03-3242657 502
2 2020-07-03-8961489 426