ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากห้องนิทรรศการถาวรแล้ว หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ยังมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 370 ตรม.เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ หรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมอเนกประสงค์ บริเวฯ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ตลอดจนระเบียงลอยน้ำสำหรับประกอบพิธีการที่สำคัญ บริการห้องสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่มอีกด้วย