โครงสร้างการบริหารงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙

โครงสร้างการบริหารงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ King Rama 9th Philosophy Hall

ผู้อำนวยหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ --------------------- (ภาคีสมาชิกเกียรติคุณ / ภาคีสมาชิก)

- คณะกรรมการที่ปรึกษากิตมศักดิ์

- คณะกรรมการที่ปรึกษา

- คณะกรรมอำนวยการบริหารและการสนับสนุน

- คณะกรรมการดำเนินงาน

รองผู้อำนวยหอปรัชญารัชกาลที่ ๙

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารองค์กร
     • งานการวางแผนกลยุทธ์
     • งานธุรการ /บัญชีงานพัสดุ
     • จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
     • พัฒนางานบริการ การจัดการพื้นที่หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้เกิดรายได้ และนำไปสู่ ความยั่งยืน
     • HRM
     • พัฒนาระบบนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
     • งานด้านกฎหมาย

ฝ่ายบริหารสื่อสารงานภาพลักษณ์และสร้างสรรค์งานนิทรรศการ
     • งานสื่อสารสาธารณะ
     • งานนำชมนิทรรศการ
     • งานจัดกิจกรรมต่างๆตามแผนปฎิบัติงานประจำปี
     • พัฒนาและจัดทำนิทรรศการ
     • การผลิตสื่อต่างๆ เช่น สื่อแผ่นพับ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บำรุงรักษาอาคารและสิ่งแวดล้อม
     • วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
     • งานซ่อมบำรุงอาคารและระบบอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
     • พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
     • งานรักษาความสะอาด
     • นำเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้

ฝ่ายวิจัยและการสร้างความเข็มแข็งเพื่อชุมชนตามหลักปรัชญาการทรงงาน ร.๙
     • งานพัฒนาบูรณาการภาคีเครือข่ายสมาชิก
     • งานสร้างคลังความรู้ตามหลักปรัชญาการทรงงาน ร.๙
     • งานการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
     • ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาการทรงงาน ร.๙
     • ขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาการทรงงาน ร.๙ไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักปรัชญาการทรงงาน ร.๙
     • งานฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา
     • งานการฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรหอปรัชญารัชกาลที่ ๙
     • พัฒนาผู้บรรยายประจำ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙
     • จัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙