ปรึกษากิตติมศักดิ์หอปรัชญา รัชกาลที่ ๙

๑. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๒. คุณจันทนี ธนรักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๓. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๔. นายปริญญา ปานทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๖. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๗. นายจรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๘. นายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๙. นางนฤมล ล้อมทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์