คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
๒. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เวียงนนท์
๖. อาจารย์ ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข
๗. นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์