คณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองประธาน
๔. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
๕. นางนิตยา ยืนยง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ กรรมการ
๗. นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ

 

หน้าที่
๑. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการหอปรัชญา ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
๒. อำนวยการให้ความสะดวกและแก้ปัญหา
๓. อื่น ๆ ตามความเหมาะสม