คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์ แก้วศรี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองประธานกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล กรรมการ
๕. อาจารย์ย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ กรรมการ
๖. อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ กรรมการ
๗. อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล กรรมการ
๘. อาจารย์รักติบูล จันทานุปาน กรรมการ
๙. อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ กรรมการ
๑๐. นายราชันย์ ทนันชัย กรรมการ
๑๑. อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวเฉลิมขวัญ มลทา ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวกานต์ชนิตา เรียบร้อย ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่
๑. บริหารจัดการ ควบคุม และดูแลความเรียบร้อยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙
๒. ประสานงานการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นและทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่สังคมที่เกื้อกูลก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่นและชาติ ตามครรลองแห่งประชาธิปไดยเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔. พัฒนาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภายใต้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
๕. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษาให้เกิดทักษะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๖. พัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาในการบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดความยั่งยืน
๗. บริหารจัดการพื้นที่หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้เกิดรายได้ในการนำไปสู่ความยั่งยืน
๘. นำเอานวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ให้มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล