เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

นางสาวรัชนีกร ธิยะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจริเวช ท่อนคำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายกษิดิฎ ทายา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปริฉัตร ลือชา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป