หอปรัชญา ร.9 ร่วมกับหลายหน่วยงานจัด นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

หอปรัชญา ร.9 ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตลอดเดือนเมษายน 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หอปรัขญา รัชกาลที่ 9 ร่วมกับสถาบันสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมสาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะครุศาสตร์  จัดนิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” (อพ.สธ.)  ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการวิจัย และการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนเครือข่าย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนเมษายน 2561 นี้ ณ ห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9