ราชบัณฑิตยสภาและหอปรัชญา ร.9 เชิญร่วมประชุม”ลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา”

ราชบัณฑิตยสภาและหอปรัชญา ร.9 ระดมนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ จัด”ลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา”

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2561 เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำตามศาสตร์พระราชา โดยนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ  อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรานี ทินกร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

สำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหอปรัชญารัชกาลที่ 9 

การจัดประชุมครั้งนี้หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ตาม “ศาสตร์พระราชา” ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ การประชุมวิชาการ และการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับชุมชน