หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ เพื่อน้อมรำลึกถึง "องค์อัครศิลปิน"

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เตรียมจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21-22 ธันวาคม 2561 นี้

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เตรียมจัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะที่ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรี โดยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเป็นอย่างมาก ทรงพระราชนิพนธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน อีกทั้งยังทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "อัครศิลปิน"

นอกจากนั้น กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ศูนย์สร้างสรรค์วิชาการดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมปาฐกถา เสวนา บรรยาย การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.30 น. ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความสร้างสรรค์ (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานหรือเข้าร่วมฟังได้ทาง https://goo.gl/forms/HO4FNRJV2mJtKznh1 หรือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1cPJnFWb59A62pB4o6-xPQkiLaK7shYE8/view?usp=sharing และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: mcvv.2561@gmail.com  หรือ ติดต่อ ผศ.องอาจ อินทนิเวศ เบอร์โทร 081-531-3915 

 

ลงทะเบียน

https://goo.gl/forms/HO4FNRJV2mJtKznh1

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1cPJnFWb59A62pB4o6-xPQkiLaK7shYE8/view?usp=sharing