กิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำวนมาก พิธีเริ่มเมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้ว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมขุดลอกหนองบัวปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร