มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 80 คน เป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ที่เข้าศึกษาหลักสูตร Keep model ของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยภาคเช้าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และแรงบันดาลใจในพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ รวมถึงการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากการบรรเลงของ อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษและอาจารย์ดิเรก เกตุพระจันทร์ ต่อมาคณะนักเรียนได้ศึกษาหลักการทรงงานผ่านโซนต่างๆ ของห้องนิทรรศการ อาทิ เหตุแห่งความทุกข์ยาก เพราะน้ำคือชีวิต ปลูกป่าในใจคน ดินดีคือต้นทุน ความรู้คืออาวุธ ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้เข้าชมห้องประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สำหรับภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาทิ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ที่ได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล้านนาและชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา รวมถึงการนั่งรถ Easy Car ชมทัศนียภาพของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานสุดท้าย ปณิธานแห่งใจ คณะนักเรียนจสก มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันเขียนปณิธานที่ตนเองได้ศึกษาจากคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และเกิดความสำเร็จ โดยเป็นการเขียนผ่านกระดาษรูปหัวใจ เพื่อหลอมรวมหัวใจของนักเรียนมหาวิทยาลัยวัยที่สามเป็นหนึ่งเดียวกัน