(อสม.) เทศบาลนครเชียงราย

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับจากทางคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 40 คน ที่เข้าศึกษาหลักสูตร Keep model ของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดย ฐานที่ 1 ตารอยคีตราชันพระมหากษัตริย์นักดนตรี เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และแรงบันดาลใจในพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ รวมถึงการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากการบรรเลงของ อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษและอาจารย์ดิเรก เกตุพระจันทร์ ยังได้ร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งและเพลงเชียงรายรำลึก ฐานที่ 2 ทางคณะ อสม.ได้ศึกษาหลักการทรงงานผ่าน ศาสตร์พระราชา โครงการพระราชดําริ ทั้ง 7 โซน ของห้องนิทรรศการ เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกรของท่าน นอกจากนั้นยังได้เข้าชมห้องประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้การก่อตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และ ฐานที่ 3 ปณิธานแห่งใจ คณะ อสม. ได้ร่วมกันเขียนปณิธานที่ตนเองได้ศึกษาจากคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดความสำเร็จ โดยเป็นการเขียนผ่านกระดาษรูปหัวใจ เพื่อเดียวกันหลอมรวมหัวใจของคณะทาง อสม. สำหรับภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาทิ สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ ที่ได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล้านนา และชมสวนของกิ๋นบ้านเฮา รวมถึงการนั่งรถ Easy Car ชมทัศนียภาพของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย