โซนที่ 2 ประทับไว้ ณ ปฐมกาล

ในโซนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอ หลักคำสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แนวทางของพระชนนีผู้ปลูกฝังความดีงาม ผ่านเทคนิคจอระบบสัมผัส ให้ความรู้สึกเสมือนการเปิดหนังสือ... “๒๐ คำสอนสมเด็จย่า”