โซนที่ 5 หยดน้ำพระทัยจากฟ้า

โซนนี้จะนำเสนอพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่๙ ในการเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของประชาชน ทรงแก้ปัญหาความแห้งแล้งของธรรมชาติ ด้วยการพระราชทานฝนเทียม ทรงใช้ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่า คืนความสุขสู่ประชาชน