โซนที่ 6 คืนป่าสู่ขุนเขา

โซนนี้ จำลองป่าเสมือนจริงและวีดิทัศน์พระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ ในด้านอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า ด้านการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน