โซนที่ 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โซนที่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของผู้นำมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รุ่นแรก สู่รุ่นปัจจุบัน

โซนที่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของผู้นำมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รุ่นแรก สู่รุ่นปัจจุบัน ซึ่งสานต่อการทำงานตามปรัชญา “สถานบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภาคลุ่มน้ำโขง ” โดยมีพันธกิจสำคัญ 7 ข้อ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนา