โซนที่ 4 หน่วยงานจัดการศึกษา

เป็นโซนที่แสดงให้เห็นพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สำคัญ และงดงาม ทำให้เกิดการจัดสรรพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นแหล่งธรรมชาติ สถานที่ประกอบกิจกรรม และอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย

(คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา) ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สำคัญ และงดงาม ทำให้เกิดการจัดสรรพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นแหล่งธรรมชาติ สถานที่ประกอบกิจกรรม และอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจะได้พบแบบจำลองอาคารและสถานที่ต่าง ๆ โดยจัดวางตำแหน่งตามอัตราส่วนเทียบเคียงพื้นที่จริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมเทคนิคการฉายแสงลงบนแบบจำลอง