โซนที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน

โซนนี้จะแสดง พระปรมาภิไธยในรัชกาลที่ ๑๐ และพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒