ห้องปรัชญารัชกาลที่ ๙

โซนที่ 1 เหตุแห่งความทุกข์ยาก

เป็นโซนที่แสดงถึงพระกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 1 ทรงล่อ (ฬ่อ) ขึ้นดอยผาหมี เพื่อเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ปี พ.ศ.2513 ...

โซนที่ 2 หลักการทรงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ที่นำเสนอผ่านภาพและ ระบบเสียง และยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ เพื่อให้ผู้เข้าชม ได้รับรู้ถึงหลักการทรงงาน 23 ข้อ ...

โซนที่ 3 เพราะน้ำคือชีวิต

น้ำคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ของประชาชน จึงก่อเกิดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ...

โซนที่ 4 ปลูกต้นไม้ในใจคน

เป็นโซนที่แสดงให้เห็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าไม้ที่มีอย่างเอนกประสงค์ และการทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ...

โซนที่ 5 ดินดีคืนต้นทุน

ดินที่ดีต้องมีสมดุลด้วยสิ่งมีชีวิต การมีสิ่งมีชีวิตในดินอย่างหลากหลายและสมดุล ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงสนับสนุนให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนและลดการชะล้างของหน้าดิน ...

โซนที่ 6 ความรู้คืออาวุธ

ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคทางการศึกษา จึงก่อให้เกิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑ ขึ้นมาเป็นที่แรก โดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างโรงเรียน ...

โซนที่ 7 ความสุขสู่ขุนเขา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวเขาและส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับแก่ตนเอง ...