ห้องปรัชญารัชกาลที่ ๙

โซนที่ 1 ๙ ในดวงใจ

ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับชมภาพยนตร์ ที่นำเสนอผ่านภาพและ ระบบเสียง และได้รับรู้ถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับชมภาพยนตร์ ๕ เรื่อง   ...

โซนที่ 2 ประทับไว้ ณ ปฐมกาล

ในโซนนี้เป็นส่วนที่นำเสนอ หลักคำสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แนวทางของพระชนนีผู้ปลูกฝังความดีงาม ผ่านเทคนิคจอระบบสัมผัส ให้ความรู้สึกเสมือนการเปิดหนังสือ... “๒๐ คำสอนสมเด็จย่า” ...

โซนที่ 3 ห้องทรงงานพระราชา

ในโซนนี้ ผู้เข้าชมจะได้รับชม รถไฟพระที่นั่งจำลอง ในหลวงรัชกาลที่๙ เสด็จฯ ทางรถไฟเยี่ยมราษฎร และ รถทรงงานจำลอง ในหลวงรัชกาลที่๙ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ในถิ่นทุรกันดาร ...

โซนที่ 4 ตามรอยมหาราช

เป็นโซนที่แสดง ประติมากรรมร่มโพธิ์ทอง สะท้อนหลักการทรงงานในอดีตของรัชกาลที่ ๙ ซึ่งปัจจุบันเปรียบเสมือนต้นโพธิ์ทองจากพระบารมีของพระองค์ ที่ปรากฏผลลัพธ์นำพาความยั่งยืนอย่างพอเพียงให้ความสุขสงบ ร่มเย็น แ ...

โซนที่ 5 หยดน้ำพระทัยจากฟ้า

โซนนี้จะนำเสนอพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่๙ ในการเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของประชาชน ทรงแก้ปัญหาความแห้งแล้งของธรรมชาติ ด้วยการพระราชทานฝนเทียม ทรงใช้ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ คืนควา ...

โซนที่ 6 คืนป่าสู่ขุนเขา

โซนนี้ จำลองป่าเสมือนจริงและวีดิทัศน์พระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ ในด้านอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า ด้านการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่าง ...

โซนที่ 7 ร่มเงาแห่งปัญญา

โซนนี้จะแสดงให้เห็นว่า ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ เพราะเปรียบเสมือนการให้ร่มเงาทางปัญญาแก่เยาวชน ผ่านวิดีทัศน์ ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ มีชุดหนังสือสาร ...

โซนที่ 8 ปกหล้า พระบารมี

โซนนี้จะแสดง การจำลองบรรยากาศภายในขบวนรถไฟโดยสาร มองทะลุผ่านหน้าต่างรถไฟเห็นวิวทิวทัศน์ และนำการเดินทางพร้อมเพรียงกัน สู่เส้นทางพระราชดำเนิน ตัดสลับโครงการในพระราชดำริรัชกาลที่ ๙ ...

โซนที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน

โซนนี้จะแสดง พระปรมาภิไธยในรัชกาลที่ ๑๐ และพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ...

โซนที่ 10 สืบสานราชจักรีวงศ์

โซนนี้จะแสดง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงพระเยาว์เคียงข้างพระบรมราชชนก ...