ห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โซนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

เป็นโซนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้นำเสนอข้อมูลเป็นลำดับเวลา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสถาบันในแต่ละยุคสมัย ...

โซนที่ 2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โซนที่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การบริหารงานของผู้นำมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รุ่นแรก สู่รุ่นปัจจุบัน ...

โซนที่ 4 หน่วยงานจัดการศึกษา

เป็นโซนที่แสดงให้เห็นพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สำคัญ และงดงาม ทำให้เกิดการจัดสรรพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นแหล่งธรรมชาติ สถานที่ประกอบกิจกรรม และอาคารเรียนในมหาว ...