นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

หอปรัขญา รัชกาลที่ 9 ได้ร่วมกับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้ องถิ่นและอาเซียน และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมสาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดนิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการวิจัย และการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชนเครือข่าย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นี้ บริเวณห้องประชุม 1 หอปรัชญา รัชกาลที่ 9