แกลเลอรี่รูปภาพ

สวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการ ...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถ ...

กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทเอกองค์อัครศิลปิน ณ โรงเรียนบ้านแซว

วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาดนตรี ได้ดำเนินการจั ...

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลั ...

จัดกิจกรรมบรูณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 หอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมบรูณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจาก ชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดลำ ...

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เยี่ยมชม นิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโค ...

พิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถ ...

อบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ให้แก่นักศึกษา นักเรียนและครูผู้ควบคุม ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน คณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ...