แกลเลอรี่รูปภาพ

อบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ให้แก่นักศึกษา นักเรียนและครูผู้ควบคุม ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน คณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ...