พิธีเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการห้องปรัชญารัชกาลที่ 9 ซึ่งได้จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จำนวน 7 โซน ในการนี้ นายมนตรี พฤกษาพรรณทวีที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพร ะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ดอยผาหมีเมื่อปี พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2517 ได้เฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ และมีราชกระแสที่พระราชทานให้กับชาวเขา 3 ข้อ คือให้ดูแลพื้นที่ชายแดนไทยดูแลชาวเขาด้วยการที่มีอยู่ 9 เผ่าและดูแลป่าไม้และแหล่งน้ำไม่ตัดต้นไม้หรือเผาป่า จากนั้นได้เสด็จไปทอดพระเนตรห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสถาบัน จากจุดเริ่มต้นของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ