ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน คณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอัคเรศ ผัดวงศ์และคุณแสงเดือน สาระโน มัคคุเทศก์อาชีพ ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้นักศึกษายังได้ทดลองนำชมในห้องนิทรรศการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในอนาคตอีกด้วย