อบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ให้แก่นักศึกษา นักเรียนและครูผู้ควบคุมวงดุริยางค์/วงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จ่าสิบเอก นิสันติ์ ยกสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ที่มาให้ความรู้ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงแนวทางการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม และสามารถถ่ายทอดความรู้การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมแก่ผู้ที่สนใจได้ สำหรับกาจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย