ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เยี่ยมชม นิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดของ อว.ส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส (University of Learning Pathway to Success) ในครั้งนี้ท่านได้เยี่ยมชม นิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา