จัดกิจกรรมบรูณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 หอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมบรูณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจาก ชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดลำปาง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดครึ่งใต้ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยมีสามเณรเข้าร่วมทั้งหมด 120 รูป ซึ่งได้ศึกษาศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้วนำเสนอ ผ่านผลงานด้านศิลปะ ทั้งนี้สามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้องค์ประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะ จุด เส้น สีแสง เงา พิ้นผิว รูปร่าง รูปทรง การระบาย สีไม้ระบายน้ำ การใช้สีโปสเตอร์ ภาพทิวทัศน์ กลางวัน กลางคืน และการใช้สีอะคริลิค วาดพุทธพักตร์ดอกบัวบนแผ่นผ้า ภาพการ์ตูนในหลวงรัชกาลที่ 9 การใช้สีชอล์ก วาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และเขียนข้อความแสดงความจงรักภักดี