ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับกรรมการดำเนินหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน 3 มิติ กล่าวคือ • มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Solution Database) • เพื่อสร้างพันธมิตรความร่วมมือที่เข้มแข็ง (S4S Consortium) ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ในการขยายผลการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง • เพื่อขยายผลการเรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร