พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุม ๑ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการสวดพระพุทธมนต์ และในพิธีครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยรักษาความสมดุลระหว่างการถวายพระเกียรติยศ การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันกาที่สุดมิได้ ภาพจากเพจ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย