กิจกรรมบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายภายนอกและการประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายภายนอกและการประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายภายนอกและการประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และพระภิกษุ สามเณร ได้เรียนรู้หลักการทรงงานในโครงการพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ตามหลักการทรงงานของรัชกาลที่ ๙ ณ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน