รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดงมหาวัน

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดงมหาวัน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 จำนวน 80 คน ใช้ห้องประชุม 1 และ 3 เวลา 08.30-16.00 น.

ผู้บรรยาย
อ.จรูญ แดนนาเลิศ ,นายกษิดิฎ ทายา