หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามศาสตร์พระราชา

หอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ ได้จัดทำหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรต่างๆ โดยใช้หลักปรัชญาการทรงงานของรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งในช่วงรอบปีที่ผ่านมา หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้จัดทำหลักสูตร KEEP Model เป็นหลักสูตรนำร่อง

หลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นการนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างจิตสำนึก โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์เชิงบูรณาการ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนด้ วยการน้อมนำหลักปรัชญาสู่การปฏิบัติอย่างสมดุลซึ่งทำให้เกิดความภาคภู มิใจในตนเอง จนเป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความ มั่นคงแห่งชาติและการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

หลักสูตร “ KEEP ” เป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีของศาสตร์พระราชา สัมผัสประสบการณ์วิถีไทแห่งความพอเพียง มีขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย

K = Knowledge = ความรู้
E = Easy = ทำให้ง่าย
E = Experience = ประสบการณ์
P = Power = พลัง

การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 “รอบรู้ในศาสตร์พระราชา”

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “เสริมสร้างประสบการณ์วิถีไทแห่งความพอเพียง”

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 “สร้างพลังรากแก้วของแผ่นดิน สู่การเป็นคนของราชาอย่างภาคภูมิ”

ดังรายละเอียด

หัวข้อ เทคนิคการฝึกอบรม / สื่อ
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 / ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
“รอบรู้ในศาสตร์พระราชา” Knowledge
1.1 พระราชประวัติ
1.2 เหตุแห่งความทุกข์ยาก
1.3 หลักการทรงงาน
1.4 น้ำคือชีวิต ดินดีคือต้นทุน ปลูกป่าในใจคน
1.5 การศึกษาคืออาวุธ
1.6 ความสุขสู่ขุนเขา
1.7 ข้าของแผ่นดิน “ราชภัฏเชียงราย”
1.8 องค์บรมราชูปถัมภก “พระราชาแห่งดนตรี” เรื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
เทคนิคการฝึกอบรม
 • การบรรยาย (Lecture)
 • การอภิปรายแบบชุมนุมปาฐกถา
 • (Symposium Discussion)

สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • นิทรรศการ
 • VDO Presentation
 • 3D & Animation
 • Motion Graphics
ฐานการเรียนรู้ ที่ 2 / ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
“เสริมสร้างประสบการณ์วิถีไทแห่งความพอเพียง” Experience
2.1 วัฒนวิถีแห่งการดำรงชีวิต
 • วิถีอาหารภูมิปัญญาโภชนาการ
 • วิถีในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทรัพย์จากผืนดิน สินจากนที
2.2 คนกับความหลากหลายทางชีวภาพ

เทคนิคการฝึกอบรม

 • การบรรยาย
 • การสอน (Coaching)
 • การสาธิต (Demonstration)
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • Workshop

สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม

 • นิทรรศการ
 • VDO Presentation
 • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ฐานการเรียนรู้ ที่ 3 / ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
“สร้างพลังรากแก้วของแผ่นดิน สู่การเป็นคนของราชาอย่างภาคภูมิ”
P = Proud ความภูมิใจ
P = Power พลัง
ความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคน ไทยให้เกิดความรักใคร่ปรองดองและอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขจนเกิดพลังที่จะสร้างชุมชนและสังคมที่ดีโดยนำหลักปรัชญามาปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เทคนิคการฝึกอบรม
 • การบรรยาย
 • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (FieldTrip)
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • นิทรรศการ
 • VDO Presentation
 • รถราง

รายละเอียดกิจกรรมทัวร์รอบมหาวิทยาลัย CRRU Campus Tour
เส้นทาง
จุดที่ 1 เริ่มต้นที่หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ - ห้องสมุดกลาง-หอประชุมใหญ่
จุดที่ 2 สถาบันความหลากหลาย (สวนของกิ๋นบ้านเฮา ลูกทัวร์ลงรถเดินเข้าไปในสวนไกด์บรรยายสรรพคุณของผักพื้นเมืองแต่ละชนิด)
จุดที่ 3 หอดูดาว (ลูกทัวร์ลงจากรถเข้าไปในหอ)
จุดที่ 4 ศูนย์ชาติพันธ์ รถเข้าไปวน
จุดที่ 5 ศูนย์จีน (ลูกทัวร์ลงรถเดินเข้าไป ฟังบรรยายที่หน้ารูปปั้น)
จุดที่ 6 สวนหม่อนไหม (รถหยุดไกด์บรรยายข้อมูลหม่อน)
จุดที่ 7 สนามกีฬา - สนามกอล์ฟ - โรงพยาบาล - วัด
จุดที่ 8 โรงเรียนสาธิต
จุดที่ 9 สำนักงานอธิการบดี (อ้อมไปหน้ารูปปั้นท่านบัณฑิตลูกทัวร์ลงจากรถมาที่รูปปั้นเดินทะลุไปหน้าตึก รถมารอรับหน้าตึก)
จุดที่ 10 โรงแรมราชภัฏอินน์สำนักวิชาการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรม
จุดที่ 11 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ลูกทัวร์ลงจากรถเดินชมสวนประวัติความเป็นมา ความสำคัญ)
จุดที่ 12 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย - พืชสมุนไพรที่ปลูกรอบๆ
จุดที่ 13 คณะวิทยาการจัดการ - คณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ - หอปรัชญาฯ (ตลอดเส้นทางใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการนำชม)


ปัจจุบัน หลักสูตร KEEP ได้จัดอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในวิถีของศาสตร์พระราชาและสร้างประสบการณ์วิถีไทแห่งความพอเพียง ให้กับบุคคลที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วกว่า 800 คน