ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านนางแลใน

อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 ...

โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง จำนวน 59 คน ได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโครงการของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพื่อสร้างแนวคิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ...

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวน 359 คนได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน ภายหลังการเข้าชมนิทรรศการ ด.ช.ธนรภัทร เยลู ตัวแท ...

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ที่ได้เข้าศึกษาศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายหลังการปรับปรุงนิทรรศการใหม่ ...

โรงเรียนห้วยพลูวิทยา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา จำนวน 179 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยงกับโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระ ...

อบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ให้แก่นักศึกษา นักเรียนและครูผู้ควบคุม ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน คณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอ ...

ประชุมสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านศาสตร์พระราชา ของคณะกรรมการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาตามแหล่งเรียนรู ...

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆข ...

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ ...

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 317 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัช ...