ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 อาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล คณะกรรมการดำเนินงานหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการบรรเลงเพลงของพ่อสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม ให้แก่นักศึกษา นักเรียนและครูผู้ควบคุม ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน คณะกรรมการดำเนินงาน หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำชม หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอ ...

ประชุมสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านศาสตร์พระราชา ของคณะกรรมการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาตามแหล่งเรียนรู ...

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆข ...

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ ...

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 317 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัช ...

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 359 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ซึ่งน้องๆ ต่างได้รับความรู้จากโครงการต่างๆ เพื่อ ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ของเราได้ต้อนรับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 จำนวน 78 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้ศาสต ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ตอนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 122 คน ซึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 ที่ได้เข้าทัศนศึกษา ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มห ...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญาที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 คณะด้วยกัน คือ คณะครูและนักเรียนโรงเรี ...

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในวันเดีย ...

วันที่ 28 มกราคม 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 96 คน คณะผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย ...