โรงเรียนผู้สูงอายุสหมิตรวิทยา

วันที่ 20 มกราคม 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสหมิตรวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 110 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา