วันที่ 24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 ตลอดทั้งวันหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น ห้องประชุมหอปรัชญา 1 ได้มีกิจกรรมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทย และได้ต้อนรับนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 24 คน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จำนวน 124 คน และโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จำนวน 68 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อ เพิ่มพูนความเข้าใจและพัฒนาความรู้สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย นอกจากนี้ทางคณะครูและนักเรียนยังได้นั่งรถอีซี่คาร์ชมรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย