วันที่ 28 มกราคม 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ต้อนรับผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 96 คน คณะผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสันทราย จำนวน 130 คน และคณะอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 36 คน ซึ่งต่างชื่นชมและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งภายหลังการเข้าชม ด.ช.มุ้ง แสงอี่ นักเรียนชั้น ม.2/6 กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วชื่นชอบในโซน ความสูขสู่ขุนเขา ทำให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุข สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการของหอปรัชญารัชกาลที่ 9 สามารถยินดีต้อนรับทุกกลุ่ม ทุกคณะที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไป