คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในวันเดียวกันนี้ยังมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จำนวน 99 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอีกด้วย ซึ่งคณะผู้เข้าชมต่างได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาผ่านโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต