วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญาที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 คณะด้วยกัน คือ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยา) จำนวน 96 คน, คณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 60 คน และอาจารย์วรสฤษฎิ์ ปิงเมืองนำคณะวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คนเข้าเยี่มชม ศึกษาศาสตร์พระราชาผ่านโครงการและหลักการทรงงานต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งผู้เข้าชมต่างชื่นชมและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9