โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ตอนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 122 คน ซึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 ที่ได้เข้าทัศนศึกษา ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการบริการจัดการน้ำ รวมถึงหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้พระราชทานไว้ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปปฏิบัติ ภายหลังการเข้าชม นายดนุสรณ์ ไทยโกษา กล่าวว่าประทับใจในโซนความรู้คืออาวุธ เพราะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดน และมีคุณครูตชด.ที่ให้ความรู้เหมือนตัวจริงอีกด้วย