โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ของเราได้ต้อนรับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 จำนวน 78 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งน้องๆนักเรียนสนใจหลักการทรงงานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองต่อไป