โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ม.1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 317 คน ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญาที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการและหลักการทรงงานต่าง ๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ภายหลังการเข้าชม ด.ญ.ณัฐิกา วงค์ษา กล่าวว่า ตนชื่นชอบในโซนดินดีคือต้นทุน ได้รู้ว่าถ้าเราดูแลรักษาดินให้ดีเราก็จะมีดินที่ดีปลูกพืชพันธุ์ให้สวยงาม