คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสร้างความประทับใจให้กับคณะที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก