ประชุมสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านศาสตร์พระราชา ของคณะกรรมการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และภาคีเครือข่าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จรรมนง แสงวิเชียร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณหอปรัชญารัชกาลที่ 9