โรงเรียนห้วยพลูวิทยา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา จำนวน 179 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ และห้องประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยงกับโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยพลูวิทยาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก