โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

ที่ได้เข้าศึกษาศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายหลังการปรับปรุงนิทรรศการใหม่