โรงเรียนบ้านนางแลใน

อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนางแลในได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 หลังจากนั้น คณะครูนักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ศึกษาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร