โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม สพป.ชร. ๑

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ตอนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ยาววิทยาคม สพป.ชร. ๑ จำนวน 121 คน โดยในช่วงเช้าเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และในช่วงบ่ายเป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษา 1-3 ในการศึกษาศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวความประทับหลังเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ว่าเป็นนิทรรศการเสมือนจริงอย่างมากและตนได้รับความรู้ต่างๆ มากมายจากการศึกษาในครั้งนี้