คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา